PROJEKT:

Projekt realizowany w ramach Działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałanie 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej - osi priorytetowej 5 Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  na podstawie umowy o dofinansowanie projektu podpisanej  z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
czytaj więcej

Własność intelektualna

Własność intelektualna (ang. Intellectual property) Jest to pojęcie wprowadzone przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (www.wipo.int) w 1967 r., obejmujące prawo na dobrach niematerialnych (intelektualnych), będących wynikiem trzech twórczości artystycznej, naukowej i wynalazczej, a w szczególności: - dzieł literackich, artystycznych i naukowych, - interpretacji artystów interpretatorów oraz wykonań artystów wykonawców, - fonogramów i programów radiowych i telewizyjnych, - wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej, - odkryć naukowych, - wzorów przemysłowych, - znaków towarowych i usługowych, - nazw handlowych i oznaczeń handlowych, - ochrony przed nieuczciwą konkurencją

 

Dowiedz się więcej

System Patentowy

W systemie krajowym patenty, wzory towarowe oraz przemysłowe (klasyfikowane również jako własność przemysłowa) rejestruje się w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (www.uprp.pl).

Patent za granicą uzyskać można:
-   składając wniosek o udzielenie patentu europejskiego (możliwość uzyskania patentu europejskiego ze skutkiem we wszystkich państwach - stronach Konwencji o udzielaniu patentów europejskich);
-   składając międzynarodowe zgłoszenie wynalazku w ramach procedury PCT (możliwość uzyskania patentu we wszystkich państwach - stronach Układu PCT);
-   składając odrębne wnioski o udzielenie patentu w poszczególnych krajach

 

Dowiedz się więcej

 

Słowniczek terminów

Za wynalazki nie uważa się w szczególności: - odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych, - wyrobów o charakterze jedynie estetycznym, - planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier, - wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle - powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki, - programów do maszyn cyfrowych, - przedstawienia informacji.

 Dowiedz się więcej

 

Zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw z  woj. dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, małopolskiego, łódźkiego na

BEZPŁATNE Warsztaty
 
"Ochrona własności intelektualnej  - od innowacyjnego pomysłu do rozwiązania chronionego prawem" 

Opole
Termin: 17-18.11.2011 r., godz. 09.30
Miejsce: NOT Opole

Wrocław
Termin: 21-22.11.2011 r., godz. 09.00
Miejsce: Towarzystwo Edukacji Bankowej, ul. Wagonowa 12

Kraków
Termin: 24-25.11.2011 r., godz. 9.00
Miejsce: Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Św. Anny 9

BEZPŁATNE  Konferencje
 
"Własność intelektualna żródłem przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstw"

 Częstochowa
Termin: 16.11.2011 r., godz. 10.30
Miejsce: Ośrodek Kształcenia Kadr w Częstochowie, ul. S. Jaracza 4,

Łódź
Termin: 25.11.2011 r., godz. 9.30
Miejsce: Instytut Nowych Technologii, ul. A. Struga 2

 


 

 

 

 

KONTAKT

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland"     ul. Gospodarcza 26 20-213 Lublin

Więcej informacji

Do pobrania

pobierz plakat informacyjny

Materiały zawarte na stronie internetowej są chronione przez prawa autorskie  © Fundacja OIC Poland 2010